Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Designbyrån Evoke. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vår integritetspolicy kan uppdateras och du hittar alltid den senaste versionen på www.evoke.se/integritetspolicy Självklart är du välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Designbyrån Evoke AB (Evoke), Tomtebogatan 32, 113 38 Stockholm med organisationsnummer 556810-7261 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Evoke samlar in och använder och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling
I all behandling och lagring av personuppgifter så lutar sig Evoke mot laga grund i form av: 1. Det Avtal vi ingått med dig som kund, samarbetspartner, konsult eller anställd. 2. Det Samtycke du gett i samband med överlämning av personuppgifter. 3. En Intresseavvägning som vi baserar på vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att informera dig om relevanta produkter, tjänster, erbjudanden eller liknande samt om du visat intresse för att arbeta eller praktisera hos oss. 4. Det kan också handla om en Rättslig förpliktelse vi har som företag att behandla dina personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Evoke samlar in och behandlar personuppgifter genom mejl, telefon och personlig kontakt med personer och företag som är intresserade av företagets tjänster och produkter, är kund, leverantör eller samarbetspartner till oss eller som söker anställning eller praktik hos Evoke.

Vilka personuppgifter behandlas?
Personuppgifter i form av namn, befattningar, telefonnummer, e-postadresser, foton, personnummer och andra uppgifter som är nödvändiga för vår marknadsföring, våra affärsrelationer samt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Vi kan också komma att behandla e-postadresser i syfte att göra informations- och marknadsföringsutskick till kunder och intressenter samt för att skicka inbjudningar till event och liknande.

För vilka ändamål behandlar vi personuppgifter?
Evoke behandlar huvudsakligen personuppgifter för att tillhandahålla god service och förbättra kundupplevelsen, att fullgöra våra förpliktelser gentemot kund, leverera beställningar, fakturera och debitera för köp, i marknadsföringssyfte samt för att uppfylla säkerhets- och myndighetskrav.

Hur länge bevarar vi personuppgifter?
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Evoke sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in men kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Evokes rättsliga intressen.

Delning av personuppgifter till tredje part Evoke kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar. Evoke kan även komma att lämna ut personuppgifter till biträden som behandlar personuppgifter för Evokes räkning, exempelvis samarbetspartners, leverantörer, redovisningsföretag eller IT-leverantörer.

I de fall då vi använder oss av ett personuppgiftsbiträde som en leverantör eller samarbetspartner så har vi avtal på plats för att säkerställa att personuppgifterna skyddas och att de endast används i samma syfte som de samlats in för. Evoke vidtar också åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som eventuellt överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR och Privacy Shield.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Evokes rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.  

Skydd av personuppgifter Evoke har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk, obehörig åtkomst, eller liknande. Alla anställda samt biträden och övriga mottagare hos Evoke är skyldiga att följa våra regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Hantering av ”Cookies” på evoke.se Evoke använder sig av så kallade Cookies* på hemsidan evoke.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar.

* En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Dina rättigheter Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar eller rättar dina personuppgifter. Du kan också begära radering i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig som kund. Om du önskar göra en begäran är du välkommen att kontakta oss via någon av de kontaktuppgifter som du finner här nedan.

Kontaktinformation
Om du har frågor eller åsikter om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Designbyrån Evoke AB
Tomtebogatan 32
113 38 Stockholm  

Ansvarig för integritetsfrågor och GDPR

Martin Lindbratt
martin@evoke.se
08-312500